ศรชล.ตรัง ร่วมฝึกตอบโต้ "อุบัติภัยทางทะเล" ย้ำเชื่อมั่น-ท่องเที่ยวทะเลไทยปลอดภัย

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.66 เวลา 08.00 – 12.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผวจ.ตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยทางทะเล จ.ตรัง ณ ท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง

ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.สราวุธ สมสาย รอง ผอ.ศรชล.จว.ตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ศรชล.จว.ตรัง เข้าร่วมฝึกด้วยเพื่อซักซ้อมบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการบริหารจัดการอุบัติภัยทางทะเล ผ่านกลไก “ศูนย์บัญชาการณ์” ในระดับพื้นที่ ทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัย ระบบสื่อสาร และระบบส่งต่อผู้ประสบภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว จ.ตรัง