ศรชล.จัดพิธีทําบุญเนื่อง ในวันคล้ายวันสถาปนา ศรชล. ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร

วันนี้ (9 มีนาคม 2565) เวลา 09.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) เป็นประธานในพิธีทําบุญเนื่อง ในวันคล้ายวันสถาปนา ศรชล. ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร ถ.อิสรภาพ แขวงบ้างช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการจากส่วนต่างๆ ของ ศรชล. ร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้รับเมตตาจาก พระ ราชปัญญารังสี เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร/เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล โฆษก ศรชล. กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ มีรูปแบบการจัดพิธีฯ ภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในลักษณะ New normal โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงความสําคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล รวมทั้งเพื่อเป็นการหลอมรวมจิตใจของกําลังพลภายในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องให้มีความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อันจะเป็นแรงผลักดันให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยนอกจากการจัดพิธีทางศาสนาในวันนี้แล้ว เมื่อวานนี้ (8 มีนาคม 2565) กําลังพลจิตอาสา ในสังกัด ศรชล. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ โดยทําความสะอาดในบริเวณ วัดชิโนรสารามวรวิหารศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานภายในสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใตก้ารบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยเป็นหน่วยราชการในรูปแบบเฉพาะมีลักษณะเป็นการบูรณาการการ ปฏิบัติงานจาก 7 หน่วยงานหลัก คือ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง กองบังคับการตํารวจน้ํา และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยปัจจุบัน ศรชล. นับเป็นหน่วยงานหลักและ เป็นกลไกสําคัญของรัฐบาลและรับผิดชอบการดําเนินการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ในเขตทางทะเลที่มีลักษณะที่หลากหลาย และประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย รวมทั้งสิทธิหน้าที่อื่นตาม หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีอยู่ อย่างมากมายในด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร ด้าน สิ่งแวดล้อม และต้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีภารกิจหลักในการป้องกันภัย 9 ด้าน ประกอบด้วย 1.การกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ 2.การทําการประมง 3.การก่อการร้ายใน ทะเล 4.การเข้าเมืองผิดกฎหมาย 5.การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยทางทะเล 6.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 7.การบังคับใช้แรงงาน แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ในทะเล 8.การลักลอบนําสิ่งผิดกฎหมายเข้า ประเทศ 9.การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ประกาศให้วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในการตราพระราชบัญญัติศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล พ.ศ.2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ศรชล. โดย โฆษก ศรชล. กล่าวว่า กําลังพล ศรชล. ทุกนาย ขอแสดง เจตนาจะมุ่งมั่น และตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคคี ความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด เพื่อผลประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยต่อไป