ศรชล. จัดประชุมหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เพื่อติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ในวันนี้ (๑๑ ก.ค.๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. 
เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลเรือโทประวิณ  จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. พลเรือโทสุทัศน์ อิ่มอุไร ผช.เลขาธิการ ศรชล. และผู้บังคับบัญชาของหน่วยต่าง ๆ ในหน่วยขึ้นตรงของ ศรชล. เพื่อติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด