ศยก.ศรชล. เปิดการอบรมใช้งานระบบ IORIS ให้แก่กำลังพล ศรชล. โดยมีวิทยากรจากสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้โครงการ CRIMARIO II

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 น.อ.ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว ผอ.กตส.ศยก.ศรชล. ได้เปิดการอบรมใช้งานระบบ IORIS โดยมีวิทยากรจากสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้โครงการ CRIMARIO II ให้แก่กำลังพล ศรชล. จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ศยก.ศรชล. ศรชล.ภาค 1 – 3 และ สปก. 1 – 6 โดยจะทำการอบรมระหว่าง 20 – 24 พ.ย.66 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ระบบ IORIS เป็นระบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ เพื่อใช้แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร (Information Sharing) และติดตามภาพสถานการณ์ทางทะเล (MDA) ได้ในระดับภูมิภาคและระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ใช้งานและเป็นสมาชิก IORIS กับแผนงานต่อไปจะได้เชิญประเทศไทย มาเลเซีย และบรูไน ร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ EU CRIMARIO II นอกจากนั้น IORIS มีการใช้งานแสดงภาพบนแผนที่ที่มีข้อมูลเรือจากสัญญาณ AIS และภาพถ่ายดาวเทียม (Skylight Vessel Detection) ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขการใช้งานได้ด้วย รวมถึงการแสดงภาพสถานการณ์ภายในกลุ่มสนทนา (Chat Group) ให้ได้เห็นภาพสถานการณ์เดียวกัน (Common Operational Picture: COP) และเป็นระบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบ รวมทั้งไม่มีข้อบังคับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน อีกทั้งทางผู้ดูแลระบบ IORIS จะมีการฝึกอบรม (Training) ผู้ใช้งานให้แก่ประเทศสมาชิกในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลากร และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือต่อประเทศสมาชิกอีกด้วย

สำหรับประโยชน์ที่ ศรชล. คาดว่าจะได้รับจากระบบ IORIS คือ การรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ทางทะเลของประเทศสมาชิก นอกจากนั้นจะเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศต่าง ๆ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและการประสานงานเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือการติดตามเรือในทะเลจากการที่ได้เห็นภาพสถานการณ์เดียวกัน (Common Operation Picture: COP) โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ศรชล. (พ.ศ. 2566 – 2570) กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในประเทศและแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”