20 พฤศจิกายน ของทุกปี "วันกองทัพเรือ"

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 กองทัพเรือ จึงได้ถือเป็น “วันกองทัพเรือ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้

กองทัพเรือได้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยตั้งแต่อดีตกาล ถึงแม้ว่าในปัจจุบันไม่มีศึกการรุกรานจากทางทะเล เพราะนานาประเทศล้วนหันมาทำสงครามทางด้านเศรษฐกิจแทน แต่ภารกิจของกองทัพเรือก็ไม่ได้หยุดนิ่ง โดยมีหน้าที่สำคัญในการดำรงรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษากฎหมายทางทะเล สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ช่วยเหลือคุ้มครองเรือประมง ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางชายฝั่งและในทะเล นอกจากนี้กองทัพเรือยังมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน สืบทอดมาสู่ทหารเรือจากรุ่นสู่รุ่นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเสริมสร้างกำลังทหารเรือให้มีความแข็งแกร่ง มีขีดความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้คำมั่นว่าจะมุ่งเน้นให้กองทัพเรือมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตย มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคอยช่วยเหลือประชาชน เพื่อนำไปสู่การเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”

#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

#NavyDay