รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง