รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการ

การประเมินความพึงพอใจการรับบริการของประชาชน

เพื่อนำไปใช้ปรับปรุง การบริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น.

ทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ