ศรชล.ภาค ๒ เปิด "โครงการ การสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน จว.สุราษฎร์ธานี"

ในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๗๐๐ น. พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๒ ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค ๒ เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน จว.สุราษฎร์ธานี” โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ศรชล.จว.นราธิวาส เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประมง จว.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน ในหัวข้อดังนี้ ๑. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงหา และ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล ๒.แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล กรณีศึกษา การรื้อถอนคอกหอยอ่าวบ้านดอน ๓.ภารกิจของเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีพร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และการตอบคำถาม ณ ห้องประชุมเมืองท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี