พล.ร.ต.สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ. ศรชล.ภาค ๓ ตรวจการฝึก CPX ของกำลังพล ศรชล.ภาค ๓ กระตุ้นความสนใจ ในการฝึก และให้คำแนะนำกำลังพล เพื่อให้การฝึกการปฏิบัติการร่วม ศรชล. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศรชล.ภาค ๓ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)  ณ ที่ตั้งปกติ ในช่วง ๒๗ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๖๕ และ ๔ – ๘ ก.ค.๖๕
โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึก ดังนี้

  • เพื่อทดสอบแนวความคิดในการอำนวยการ ประสานงาน การควบคุมและสั่งการของ ศยก.ศรชล. และ ศรชล.ภาค ๑ – ๓
  • เพื่อทดสอบแผนเผชิญสถานการณ์ของ ศรชล. ในการปฏิบัติของ ศรชล.ภาค ๑ – ๓
  • เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค ๑ – ๓
  • เพื่อทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง ศยก.ศรชล. และ
    ศรชล.ภาค ๑ – ๓ กับหน่วยงานหลักใน ศรชล.