พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2566

การเป็นข้าราชการนั้น สำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต กล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง พูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสม และคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม จึงขอให้ข้าราชการทุกคน ปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
22 มีนาคม 2566