ผอ.ศรชล.ภาค 2 มอบนโยบายแก่กำลังพล ศรชล.ภาค 2

เมื่อวันที่่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2 เป็นประธานในพิธีรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตรชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ศรชล.ภาค 2 และข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานใน ศรชล.ภาค 2 ณ ห้องรับรอง บก.ทรภ.2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ต่อมาเวลา 14.00 น. พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2 ได้แถลงเจตนารมณ์และมอบนโยบาย ประจำปี งบประมาณ 2566 แก่หัวหน้ากอง/กลุ่มงานต่าง ๆ ใน ศรชล.ภาค 2 รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด หน.ศคท.จังหวัดใน ศรชล.ภาค 2 และข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.ภาค 2 ณ ห้องประชุม บก.ศรชล.ภาค 2 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย