ผอ.ศรชล.ภาค 1 เข้าหารือข้อราชการกับ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้านความมั่นคงทางทะเล

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 นายพัลลภ สิงหเสนีย์ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะ ผอ.ศรชล.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับคณะ พล.ร.ท โกวิท อินทร์พรหม ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 พร้อมคณะ ผู้บังคับบัญชา ศรชล.ภาค 1 และ ทรภ.1 เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและหารือข้อราชการหน่วยงานในพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์  ในโอกาสนี้ ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ได้หารือข้อราชการที่สำคัญประกอบด้วย

  ***1. การสร้างแนวทางบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดโดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ ห้วงเวลา พื้นที่ เพื่อจัดทำแผน/แนวทางปฏิบัติงานในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทะเลร่วมกัน รวมทั้งป้องกันความขัดแย้งของการแย่งผลประโยชน์พื้นที่ทำการประมงร่วมกัน

  ***2. การหาแนวทางในการส่งกำลังบำรุงให้เรือหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของ ศรชล. โดยไม่ต้องใช้เรือของ ทร. เพียงหน่วยเดียว

  3. การป้องกันการลักลอบนำเรือล๊อกที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี และมีสภาพพร้อมใช้ ไปใช้งานหรือสวมทะเบียนหรือจำหน่าย

***การเข้าหารือข้อราชการในครั้งนี้เพื่อบูรณาการ งานด้านความมั่นคงทางทะเล การดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว