ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล