ปฐมนิเทศกำลังพลปีงป.66 เลขาธิการ ศรชล.เน้นย้ำ 7 ศรรวมพลังหนึ่งเดียว

วันนี้ (14 พ.ย.65) เวลา 09.30 น. พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร./และรอง ผอ.ศรชล. มอบหมายให้ พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสธ.ทร./เลขาธิการ ศรชล. เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศกำลังพล ศรชล.และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สำนักนโยบายและแผน ศรชล. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ศรชล. ทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 พ.ย.65

พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. ได้กล่าวเปิดการปฐมนิเทศฯ มอบนโยบายของรอง ผอ.ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่กำลังพล ศรชล. ประกอบด้วยนโยบายหลัก 3 ด้าน 17 หมุดหมาย อาทิ ด้านแผนและนโยบาย จัดทำแผนแม่บท ศรชล. รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนา ศรชล. อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติ การพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักรู้โดยกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ด้านการฝึกอบรมและบังคับใช้กฎหมาย มีการฝึกอบรมกำลังพลในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการ ยกระดับการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานสากล พัฒนาแนวทางในการปราบปรามการค้ามนุษย์ในแรงงานภาคประมงของประเทศไทย คงเทียบเท่าหรือดีกว่าระดับบัญชี 2 หรือ Tier 2 ในรายงาน TIP Report ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมในด้านที่เกี่ยวข้องกับ ศรชล. รองรับการตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในช่วง ก.พ.66 ทั้งนี้ ยังให้ความสำคัญกับการประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อถอดบทเรียนที่มีคุณค่า (Best practice) และจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน

และด้านธุรการ มุ่งเน้นสร้างความโปร่งใส และเป็นธรรม ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือประชาชน มีเครื่องแบบปฏิบัติงานที่แสดงถึงความเป็นเอกภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ให้เป็นแนวทางเดียวกับนานาชาติ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการปฐมนิเทศกำลังพล ศรชล. จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานหลักใน ศรชล. หน้าที่และอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล. ภายใต้กรอบและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระหว่างผู้ที่โยกย้ายและผู้ที่มารับหน้าที่ใหม่และดำรงความพร้อม

โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศและเพิ่มเติมความรู้และงานสำคัญของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน ศรชล.อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและกำหนด แนวทางในการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ศรชล. ทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพเพื่อพิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย”