"บิ๊กน้อย" ตำนานหัวหน้าทีมหน่วยซีลช่วยเหลือ 13 หมูป่า แถลงเจตนารมณ์และนโยบายขับเคลื่อน ศรชล.ภาค 3

พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 แถลงเจตนารมณ์และนโยบายที่สำคัญประจำปีงบประมาณ

2566 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ศรชล.ภาค 3 นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 10 ต.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 เดินทางมายังห้องประชุม 1 ทรภ.3 เพื่อแถลงเจตนารมณ์และนโยบายของผู้บังคับบัญชา ด้านต่าง ๆ ให้กับ หน.หน่วยงาน/รอง หน.หน่วย

งาน ในสังกัด ศรชล.ภาค 3 รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี

หัวหน้าหน่วยงาน / รอง หัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัด ศรชล.ภาค 3 เข้ารับฟังการแถลงนโยบายครบทุกหน่วยงาน รวม

ทั้งสิ้น 35 นาย

 
สรุปประเด็นที่สำคัญของเจตนารมณ์และนโยบายฯ ดังนี้
 1. ทั่วไป
  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติจะต้องดำเนินการ
  1.1 กำลังพลในสังกัด ศรชล.ภาค 3 ทุกนายจะต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ

และสมพระเกียรติ
1.2 ให้ดำเนินการจัดและสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ในห้วงวันสำคัญโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนหรือ

หน่วยงานอื่นมีส่วนร่วม

 1. ด้านกำลังพล
  2.1 กำลังพลทุกนายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยไม่พฤติตนให้เกิดความเสื่อมเสียต่อหน่วยงาน
  2.2 ห้ามกำลังพลยุ่งเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
  2.3 ให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อหน่วยงาน
  2.4 ห้ามดื่มของมึนเมาในเวลางาน ทั้งในและนอกสถานที่ราชการ และห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งปวง
 2. ด้านการข่าว
  ดำเนินการข่าวเชิงรุก โดยการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ โดยข่าวกรองที่ได้รับจะต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและขยายผล
 1. ด้านยุทธการ
  4.1 การติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ทางทะเลให้ดำรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นภารกิจ
  4.2 กวดขันอบรมกำลังพลให้มีความชำนาญการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.3 บูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับ ทรภ.3 โดยใกล้ชิด
  4.4 การจัดเรือและอากาศยานลาดตระเวนในพื้นที่ จะต้องเกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับสถานภาพงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5.ด้านการส่งกำลังบำรุง
5.1 การสนับสนุนการซ่อมทำเรือ ยานพาหนะ และเครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีความรวดเร็วไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจ

5.2 การจัดซื้อ/จัดจ้างจะต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้5.3 ควบคุมและกำกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะต้องไม่มีการนำน้ำมันไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หากตรวจพบจะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด

5.4 ควบคุม กำกับการใช้จ่ายสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้หน่วยต่าง ๆดำรงมาตรการลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัด

 1. ด้านงบประมาณ
  6.1 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ศรชล. กำหนด
  6.2 จัดทำแผนประมาณการความต้องการงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี (งบสำรอง) ให้มีความพร้อมสามารถดำเนิน

การได้ทันที

 1. ด้านแผนงาน
  ควบคุมการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาแผนงานประจำปี
 2. ด้านสารนิเทศ
  8.1 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สามารถประชาสัมพันธ์ออกสื่อได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
  8.2 มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ ทุกกลุ่มสาขาอาชีพโดยมุ่งเน้นความสำคัญการตระหนักรู้ การอนุรักษ์

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการแจ้งข่าวเมื่อเกิดภัยพิบัติ

 1. ด้านกฎหมาย
  ติดตามคดีความที่ยังไม่สิ้นสุดของคดีอย่างใกล้ชิดรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ศรชล.ภาค3