บัญชีรายชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนอำนวยการ

หน่วยงาน
E-Mail
สำนักงานผู้บังคับบัญชา
ose@thai-mecc.go.th
1.สำนักบริหารกลาง
oca@thai-mecc.go.th
1.1 กองบริหารงานบุคคล
hrmd.oca@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
prpmg.oca@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มอัตรากำลัง
pag.oca@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มข้อมูลบุคคลและสวัสดิการ
prpwg.oca@thai-mecc.go.th
4) กลุ่มวินัย
drg.oca@thai-mecc.go.th
5) กลุ่มพัฒนาบุคคล
pdg.oca@thai-mecc.go.th
1.2 กองการเงินและพัสดุ
fsd.oca@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มการเงิน
fg.oca@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มบัญชี
ag.oca@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มพัสดุและยานพาหนะ
tsg.oca @thai-mecc.go.th
1.3 กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุนและบริการ
spssd.oca@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มพิธีการและรับรอง
prg.oca@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มสนับสนุนและบริการ
ssg.oca@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มดูแลคอมพิวเตอร์องค์กร
nocmg.oca@thai-mecc.go.th
4) กลุ่มดูแลสถานที่และรักษาความปลอดภัย
sg.oca@thai-mecc.go.th
1.4 กองบริหารงานทั่วไป
gad.oca@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มอำนวยการและประสานงานทั่วไป
mcg.oca@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มธุรการและสารบรรณกลาง
cag.oca@thai-mecc.go.th
2.กลุ่มตรวจสอบภายใน
iag@thai-mecc.go.th
3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
msdg@thai-mecc.go.th
4.สำนักการฝึกและอบรม
oet@thai-mecc.go.th
4.1 กองการฝึก
ed.oet@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มการฝึกภายในประเทศ
deg.oet@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มการฝึกต่างประเทศ
ieg.oet@thai-mecc.go.th
4.2 กองการฝึกอบรม
td.oet@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มจัดการฝึกอบรม
tg.oet@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มจัดทำโครงการและพัฒนาหลักสูตร
ppcdg.oet@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มมาตรฐานและประเมินผลการฝึก
ste.oet@thai-mecc.go.th
4.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ag.oet@thai-mecc.go.th
5.สำนักนโยบายและแผน
opp@thai-mecc.go.th
5.1 กองนโยบายและแผน
ppd.opp@thai-mecc.go.th
5.2 กองประสานความร่วมมือ
iacd.opp@thai-mecc.go.th
5.3 กองส่งกำลังบำรุง
ld.opp@thai-mecc.go.th
5.4 กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
citd.opp@thai-mecc.go.th
5.5 กองสารนิเทศ
cad.opp@thai-mecc.go.th
5.6 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ag.opp@thai-mecc.go.th
6.สำนักปลัดบัญชี
oc@thai-mecc.go.th
6.1 กองแผนและจัดทำงบประมาณ
pbd.oc@thai-mecc.go.th
6.2 กองบริหารงบประมาณ
bmd.oc@thai-mecc.go.th
6.3 กองตรวจสอบและประเมินผล
med.oc@thai-mecc.go.th
6.4 กองบัญชี
ad.oc@thai-mecc.go.th
6.5 กองบริหารงานทั่วไป
ag.oc@thai-mecc.go.th
7.สำนักสืบสวนและกฎหมาย
oiila@thai-mecc.go.th
7.1 กองกฎหมาย
lad.oiila@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มวิทยาการ
tag.oiila@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มนิติกร
lag.oiila@thai-mecc.go.th
7.2 กองสืบสวนกลางและการข่าว
ciid.oiila@thai-mecc.go.th
7.3 กองสอบสวนกลาง
cid.oiila@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มสอบสวนกลาง
cig.oiila @thai-mecc.go.th
2) กลุ่มคดีระหว่างประเทศ
ilcg.oiila@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มการคดี
lcg.oiila@thai-mecc.go.th
4) กลุ่มนิติวิทยาศาสตร์
fg.oiila@thai-mecc.go.th
5) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ag.oiila@thai-mecc.go.th
8.ศูนย์ยุทธการ ศรชล.
meoc@thai-mecc.go.th
8.1 กองดูแลระบบและติดตามสถานการณ์
smsmd.meoc@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มซ่อมบำรุง
mg.meoc@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มกรรมวิธีข้อมูล
dg.meoc@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินภาพสถานการณ์ทางทะเล ศรชล.ภาค ๑
dcasermecc1.meoc@thai-mecc.go.th
4) กลุ่มรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินภาพสถานการณ์ทางทะเล ศรชล.ภาค ๒
dcasermecc2.meoc@thai-mecc.go.th
5) กลุ่มรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินภาพสถานการณ์ทางทะเล ศรชล.ภาค ๓
dcasermecc3.meoc@thai-mecc.go.th
8.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ag.meoc@thai-mecc.go.th

ส่วนปฏิบัติการ

หน่วยงาน
E-Mail
1.สำนักปฏิบัติการ 1
ooe1@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มแผนงาน
opg.ooe1@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มปฏิบัติการ
oeg.ooe1@thai-mecc.go.th
2.สำนักปฏิบัติการ 2
ooe2@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มแผนงาน
opg.ooe2@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มปฏิบัติการ
oeg.ooe2@thai-mecc.go.th
3.สำนักปฏิบัติการ 3
ooe3@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มแผนงาน
opg.ooe3@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มปฏิบัติการ
oeg.ooe3@thai-mecc.go.th
4.สำนักปฏิบัติการ 4
ooe4@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มแผนงาน
opg.ooe4@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มปฏิบัติการ
oeg.ooe4@thai-mecc.go.th
5.สำนักปฏิบัติการ 5
ooe5@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มแผนงาน
opg.ooe5@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มปฏิบัติการ
oeg.ooe5@thai-mecc.go.th
6.สำนักปฏิบัติการ 6
ooe6@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มแผนงาน
opg.ooe6@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มปฏิบัติการ
oeg.ooe6@thai-mecc.go.th
หน่วยงาน
E-Mail
7.ศรชล.ภาค 1
rmecc1@thai-mecc.go.th
7.1 ศูนย์ยุทธการ
oc.rmecc1@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มซ่อมบำรุง
mg.rmecc1@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มกรรมวิธีข้อมูล
dpg.rmecc1@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มติดตามสถานการณ์ทางทะเล
sm.rmecc1@thai-mecc.go.th
7.2 สำนักงานฝ่ายอำนวยการ
ogs.rmecc1@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มวางแผน
pg.rmecc1@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มบริหารบุคลากร
hrmg.rmecc1@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มส่งกำลังบำรุง
lg.rmecc1@thai-mecc.go.th
4) กลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
citg.rmecc1@thai-mecc.go.th
5) กลุ่มงบประมาณ
cg.rmecc1@thai-mecc.go.th
6) กลุ่มการเงิน
fg.rmecc1@thai-mecc.go.th
7) กองสืบสวนและการข่าว
iid.rmecc1@thai-mecc.go.th
8) กองสารนิเทศ
cad.rmecc1@thai-mecc.go.th
9) กองฎหมายและสอบสวน
laid.rmecc1@thai-mecc.go.th
10) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ag.rmecc1@thai-mecc.go.th
7.3 กองบังคับการหมวดเรือเฉพาะกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
metg.rmecc1@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ตราด
trt.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.จันทบุรี
cti.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ระยอง
ryg.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ชลบุรี
cbi.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ฉะเชิงเทรา
cco.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สมุทรสาคร
skn.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สมุทรสงคราม
skm.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สมุทรปราการ
spk.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.เพชรบุรี
pbi.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ประจวบคีรีขันธ์
pkn.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ชุมพร
cpn.pmecc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.ตราด
trt.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.จันทบุรี
cti.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.ระยอง
ryg.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.ชลบุรี
cbi.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.ฉะเชิงเทรา
cco.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.สมุทรสาคร
skn.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.สมุทรสงคราม
skm.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.สมุทรปราการ
spk.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.เพชรบุรี
pbi.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.ประจวบคีรีขันธ์
pkn.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.ชุมพร
cpn.pscc@thai-mecc.go.th
หน่วยงาน
E-Mail
8.ศรชล.ภาค 2
rmecc2@thai-mecc.go.th
8.1 ศูนย์ยุทธการ
oc.rmecc2@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มซ่อมบำรุง
mg.rmecc2@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มกรรมวิธีข้อมูล
dpg.rmecc2@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มติดตามสถานการณ์ทางทะเล
sm.rmecc2@thai-mecc.go.th
8.2 สำนักงานฝ่ายอำนวยการ
ogs.rmecc2@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มวางแผน
pg.rmecc2@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มบริหารบุคลากร
hrmg.rmecc2@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มส่งกำลังบำรุง
lg.rmecc2@thai-mecc.go.th
4) กลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
citg.rmecc2@thai-mecc.go.th
5) กลุ่มงบประมาณ
cg.rmecc2@thai-mecc.go.th
6) กลุ่มการเงิน
fg.rmecc2@thai-mecc.go.th
7) กองสืบสวนและการข่าว
iid.rmecc2@thai-mecc.go.th
8) กองสารนิเทศ
cad.rmecc2@thai-mecc.go.th
9) กองฎหมายและสอบสวน
laid.rmecc2@thai-mecc.go.th
10) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ag.rmecc2@thai-mecc.go.th
8.3 กองบังคับการหมวดเรือเฉพาะกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
metg.rmecc2@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สุราษฎธานี
sni.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.นครศรีธรรมราช
nst.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สงขลา
ska.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ปัตตานี
ptn.pmecc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.นราธิวาส
nwt.pmecc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.สุราษฎธานี
sni.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.นครศรีธรรมราช
nst.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.สงขลา
ska.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.ปัตตานี
ptn.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.นราธิวาส
nwt.pscc@thai-mecc.go.th
หน่วยงาน
E-Mail
9.ศรชล.ภาค 3
rmecc3@thai-mecc.go.th
9.1 ศูนย์ยุทธการ
oc.rmecc3@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มซ่อมบำรุง
mg.rmecc3@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มกรรมวิธีข้อมูล
dpg.rmecc3@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มติดตามสถานการณ์ทางทะเล
sm.rmecc3@thai-mecc.go.th
9.2 สำนักงานฝ่ายอำนวยการ
ogs.rmecc3@thai-mecc.go.th
1) กลุ่มวางแผน
pg.rmecc3@thai-mecc.go.th
2) กลุ่มบริหารบุคลากร
hrmg.rmecc3@thai-mecc.go.th
3) กลุ่มส่งกำลังบำรุง
lg.rmecc3@thai-mecc.go.th
4) กลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
citg.rmecc3@thai-mecc.go.th
5) กลุ่มงบประมาณ
cg.rmecc3@thai-mecc.go.th
6) กลุ่มการเงิน
fg.rmecc3@thai-mecc.go.th
7) กองสืบสวนและการข่าว
iid.rmecc3@thai-mecc.go.th
8) กองสารนิเทศ
cad.rmecc3@thai-mecc.go.th
9) กองฎหมายและสอบสวน
laid.rmecc3@thai-mecc.go.th
10) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ag.rmecc3@thai-mecc.go.th
9.3 กองบังคับการหมวดเรือเฉพาะกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
metg.rmecc3@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ระนอง
rng.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.พังงา
pna.pmecc @thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ภูเก็ต
pkt.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.กระบี่
kbi.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ตรัง
trg.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สตูล
stn.pmecc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.ระนอง
rng.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.พังงา
pna.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.ภูเก็ต
pkt.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.กระบี่
kbi.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.ตรัง
trg.pscc@thai-mecc.go.th
ศคท.จว.สตูล
stn.pscc@thai-mecc.go.th