ทำประมงเวอร์ชันใหม่ อัปเดตพิกัดเขตทะเลชายฝั่ง 23 จว.ลดทับซ้อน-ลดจุดเสี่ยง-ลดขัดแย้ง

ศรชล. โดย กรมประมง ได้จัดทำพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดยึดโยงแนวเขตทะเลชายฝั่งตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในรูปแบบพิกัดองศา ลิปดา ฟิลิปดา (XX° XX’ XX”) และองศา ลิปดาทศนิยม (XX° XX.XXX’) ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวประมงในการกำหนดเส้นทางเดินเรือให้ตรงกับจุดพิกัดที่กำหนดตามกฎกระทรวงฯ

พิกัดภูมิศาสตร์ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งแยกเป็นรายจังหวัด 23 จว. ประกอบด้วย จ.กระบี่ ชลบุรี ตรัง ตราด พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และ กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดระยะแนวเขตทะเลชายฝั่ง เป็น “เส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด” จากเดิมที่กำหนด เป็น “เส้นโค้งเว้า” อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เขตทะเลชายฝั่งทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายอื่นใด การทำการประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่งนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย

ก่อนหน้านี้ กฎกระทรวงกำหนดพิกัดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560 กำหนดเขตทะเลชายฝั่งของ 9 จว. เป็นเส้นโค้งเว้า ซึ่งทำให้เกิดความไม่ชัดเจน และเป็นปัญหาสำหรับชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อมาได้มีการปรับปรุงแนวเขตทะเลชายฝั่งและแผนที่ทะเลชายฝั่งใหม่ เฉพาะ จ.ตราด และ ชลบุรี โดยออกเป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 แต่ยังไม่ครอบคลุมจังหวัดอื่นที่ติดทะเล จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว เนื่องจาก จ.ตราด ระนอง สตูล และ นราธิวาส มีเขตแดนและเขตทางทะเล ประชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน และกำหนดค่าพิกัดและแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กำหนดแนบท้ายกฎกระทรวงของจังหวัดดังกล่าวกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือด้วย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเรือประมง สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชัน Fishereies Touch ของกรมประมง เพื่อให้ทราบตำแหน่งเรือของตนเอง และสามารถติดต่อขอใช้แอพฯ ดังกล่าวได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center หรือ FMC) โทรศัพท์ 02-561-3132

ดาวน์โหลด: พิกัดภูมิศาสตร์จุดยึดโยงแนวเขตทะเลชายฝั่ง 23 จว. https://qrco.de/bdi75X