กองทัพเรือ และ ศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลปะโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ร่วมจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ” พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลปะโยชน์ของชาติทางทะเล ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ” ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


การจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ”ในครั้งนี้ เป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยถวายความเคารพ ถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติ กิจกรรมมอบถังขยะพะยูน และแบบถุงยังชีพมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย  ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มอบ การปล่อยสัตว์ทะเล ได้แก่ เต่าตนุ จำนวน 35 ตัว  กุ้งกุลาดำ จำนวน 5 แสนตัว ปลาฉลามกบ จำนวน 9 ตัว และหอยมือเสือ จำนวน 150 ตัว จากกรมประมง โดยนายประพันธ์  ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมงเป็นผู้มอบ การเก็บขยะชายหาด การดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล และการปลูกปะการัง โดย ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้มอบ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานร่วมสนองพระดำริได้เข้าร่วมในกิจกรรม อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง

มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดำริ ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ ให้แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกของประชาชน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เผยแพร่ให้สาธารณะชนทั่วไป ประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศได้รับทราบถึงประโยชน์ของโครงการ และให้ความร่วมมือ ตลอดจนขยายผลการดำเนินโครงการในวงกว้าง