กพบ.ศรชล.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 กพบ.ศรชล.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใน ศรชล. ณ โรงแรม เดอะ รอยัล รอเวอร์ โดยมี พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมอบนโยบาย No Gift Policy เพื่อให้กำลังพล ศรชล.ที่เข้าร่วมการสัมมนานำไปปฎิบัติและขยายผลสู่กำลังพลในหน่วยของตน ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ปี 2566

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม กลไกขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ Workshop จัดทำ Do&Don’t ศรชล. ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดทำประมวลจริยธรรมของ ศรชล. และนำมาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ในการนี้มีข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศรชล. เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 50 คน

ไฟล์เอกสารรายงานสรุปกิจกรรม