กนผ.สนผ.ศรชล. สัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติรองรับ IMO ตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลปี 66

ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธ.ค.65 พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเตรียมการรับตรวจ IMO” จัดโดย กนผ.สนผ.ศรชล. ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานใน ศรชล. ศรชล.ภาค 1 – 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงแรมเดสติเนชั่น รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

การประชุมร่วมกันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติร่วมกันทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ (International Maritime Organization) หรือ IMO ในเดือน ก.พ.2566 ที่กำลังจะถึงนี้ มีหัวข้อที่รับตรวจทั้งทางเอกสารและลงพื้นที่หน้างาน จำนวน 13 หัวข้อ เช่น การจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล แยกเป็นอิสระจากกรมเจ้าท่า การปรับปรุงระบบ National Single Window (NSW) ให้มีประสิทธิภาพแจ้งเตือนและตรวจสอบสินค้าอันตราย การจัดทำและถ่ายโอนข้อกำหนด และข้อแก้ไขของตราสารภาคบังคับของ IMO ทั้งหมด เพื่อให้เป็นกฎหมายภายในและนำไปสู่การใช้บังคับ (อนุสัญญา SOLAS, MARPOL STCW COLREG LOADLINE TONNAGE) อนุวัติการตราสารภาคบังคับของ IMO เป็นกฎหมาย จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับอนุวัติการกฎหมายระหว่างประเทศให้เป็นกฎหมายภายในแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคียง โดยให้แต่งตั้ง เจ้าพนักงาน ศรชล. ร่วมเป็นเจ้าพนักงานตรวจเรือด้วย เป็นต้น

ศรชล. ในฐานะหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ทำหน้าที่บูรณาการด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลการบริหารจัดการท่าเรือและพาณิชยนาวีของไทย ภายใต้อนุสัญญาของ IMO ที่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากิจการการเดินเรือทั้งระบบและอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตการเดินเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อส่งเสริมพัฒนากองเรือซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ